สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง

สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช

หลักสูตรใหม่ | ดูหลักสูตรเพิ่มเติม


แนะนำวิทยากร | ดูวิทยากรทั้งหมด


อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant


อ. นพชัย วีระมาน

วิทยากรอิศระ


อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer


ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

Brain Based Coach Trainer and Facilitator


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด


ผลงานอบรม | ดูทั้งหมด


ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม


บจก ทรู ทัช
บจก. ปิโตรเลียม ไทยคอร์ปอเรชั่น
บมจ สยามมอดิฟายด์สตาร์ช
บจก. บางจากปิโตรเลียม
บจก. กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย)
บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น
บมจ นวกิจประกันภัย
บจก. ไซท์เพรพพาเรชั่น แมนจเมนท์
ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์1979
การไฟฟ้านครหลวง
บจก. โออิชิ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
บมจ สินมั่นคงประกันภัย
บจก. ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์
บจก พีเอสพัฒนกร
บจก. มิคอินดัสทรี (ไทยแลนด์)
Johnson Controls (Thailand) Co.,Ltd.
บจก เบอร์ลินฟาร์มา ซูติคอล อินดัสตรี้
บจก. แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์
บจก พี.เอส.สหยูเนียน (ประเทศไทย)
โรงพยาบาลมหาสารคาม
บจก. ไพรมัส
ทีวีบูรพา
บจก ประชาอาภรณ์