Þiir hakkýnda herþey ÞÝÝR PENCERESÝ'nde... Ýnternetteki en büyük ve nitelikli þiir arþivi www.siirpenceresi.com
Þairler / Þiirler

Kültür/Sanat/Edebiyat Dergilerinde Bu Ay
Çeviri Þiirler Poetika Kitaplýðý

Þiirsel Metinler

Edebi Akýmlar

Türk Edebiyatý/ Poetik Metinler

Eleþtiri Sözlüðü

Dünya Edebiyatý/ Poetik Metinler

Mitoloji Sözlüðü

Söyleþiler

Etimoloji Sözlüðü

Aforizmalar

TDK Sözlüðü

Þiir Deðerlendirmeleri

Ýngilizce-Türkçe Metin Çevirisi

Dergilerde Þiir

Edebiyat ve Haber Siteleri

 

Künye / Ýletiþim

Griboyedov'un en önemli eseri Akýldan Bela Ýkaros Yayýnlarý'ndan çýktý...
Devamý...
Veysel Çolak'ýn "Þiir Nedir ve Nasýl Yazýlýr?" kitabý geniþletilmiþ yeni baskýsýyla Ýkaros Yayýnlarý'ndan çýktý..
Devamý...
Mehmet H. Doðan'ýn hazýrladýðý 'Ýkinci Yeni Þiir (Antoloji-Dosya)' kitabý Ýkaros Yayýnlarý'nda..
Mehmet Yalçýn'ýn þiir üzerine iki ciltlik baþyapýtý Þiirin Ortak Paydasý (1 Þiirbilime Giriþ, 2 Kuram ve Çözümlemeler) kitabý Ýkaros Yayýnlarý'nda...
Devamý...
Aþk ve Devrim, Ýnessa: Lenin'in Sevgilisi.. Yýllarca gizli tutulmuþ, sansüre uðramýþ bir kadýn, bir aþk… kitapçýlarda.
Devamý...

BÝLDÝRÝLER...

Seven Niþanyan'ýn Çaðdaþ Türkçenin Etimolojik Sözlüðü'ne sitemizden rahatlýkla ulaþabilirsiniz.
Devamý...
Özcan Erdoðan'ýn hazýrladýðý ve birçok yazar/þairin de katkýsýnýn bulunduðu "Dâhiler ve Aþklarý" Ýkaros Yayýnlarý'nda...
Devamý...
Þiir üzerine yazýlarýn yer aldýðý Poetik Metinler bölümü yeni yayýmlanan yazýlarla sürekli güncelleniyor...
Devamý...
                                                              

     
 
 

 

 

 

 
Þiirin Ortak Paydasý (2 cilt)
1 Þiirbilime Giriþ
2 Kuram ve Çözümlemeler
Mehmet Yalçýn
Ýkaros Yayýnlarý
 

 

 
Ýkinci Yeni Þiir (Antoloji-Dosya)
Haz.:Mehmet H. Doðan
Ýkaros Yayýnlarý
 

 

Aþk ve Devrim, Ýnessa: Lenin'in Sevgilisi
Michael Pearson
Karþý Yayýnlarý
 
 
Akýldan Bela
Aleksandr Sergeyeviç Griboyedov
Ýkaros Yayýnlarý
 
Yazýlý Anlatým- Metin Ýnceleme ve Oluþturma
Bâki Asiltürk
Ýkaros Yayýnlarý

 

Þiir Nedir ve Nasýl Yazýlýr?
Veysel Çolak
Ýkaros Yayýnlarý

 

Tarihi Liderler ve Aþklarý
Haz.:Özcan Erdoðan
Ýkaros Yayýnlarý
 
Dâhiler ve Aþklarý
Haz.:Özcan Erdoðan
Ýkaros Yayýnlarý
 
 
 

Copyright © 2005-2010 ÞÝÝR PENCERESÝ
www.siirpenceresi.com
WINDOW OF POETRY
Turkish and world poets and their poems